Fuji GYG152C5-RG2 RYH152F5-VV2 1.5kW 200V Servo Motor Drive

  • Fuji Electric
  • GYG152C5-RG2
  • RYH152F5-VV2
  • Servo Driver with Motor